Mon 23 Nov - 17:00

گزارش تصویری اختصاصی | مرز مهران

دومین گزارش تصویری اختصاصی پایگاه اینترنتی ARBAEEN.IR از خیل عظیم زائران حسینی در مرز زمینی مهرانگزارش تصویری از خیل عظیم زائران حسینی در مرز مهران

دومین گزارش تصویری اختصاصی پایگاه اینترنتی ARBAEEN.IR از ازدحام زائران حسینی در مرز زمینی مهران.

این گزارش تصویری در ظهر روز دوشنبه 2 آذرماه 1394 تهیه و ارسال شده است.