Mon 07 Dec - 18:46

گزارش طرح بزرگ قدم های نیابتی

طرح بزرگ قدم های نیابتی که با استقبال بیش از 10 کشور قرار گرفت با موفقیت انجام شد و به نیت همه ثبت نام کنندگان ۱۴ قدم در مسیر پیاده روی اربعین و زیارت در کربلا، نجف، کاظمین و سامرا بجا آورده‌شد.

طرح بزرگ قدم های نیابتی که با استقبال بیش از 10 کشور قرار گرفت با موفقیت انجام شد و به نیت همه ثبت نام  کنندگان ۱۴ قدم در مسیر پیاده روی اربعین و زیارت در کربلا، نجف، کاظمین و سامرا بجا آورده‌شد.

 خوشبختانه با فداکاری زائران، 100 هزار گام بیش از درخواست کنندگان بجا آمد که به نیابت از همه مشتاقانی که ثبت نام نکرده بودند بجا آمد.