Sun 15 Apr - 13:29

ای ساربان! آهسته ران، کز دیده دریا می‌رود

ای ساربان! آهسته ران، کز دیده دریا می‌رود
از شهر زهرا نیمه‌‌شب، فرزند زهرا می‌رود

28 رجب حرکت کاروان امام حسین(ع) از مدینه به سمت مکه

@ArbaeenIR